Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Alva Volta Electrotechniek te Ede

Kvk Arnhem 70475970

1. ALGEMEEN

1.1 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dat door Alva Volta Electrotechniek VOF, schriftelijk is bevestigd.
1.2 Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te Ede, alle betalingen dienen aldaar te geschieden.
1.3 Afspraken met personeel van Alva Volta Electrotechniek VOF binden Alva Volta Electrotechniek VOF niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.
1.4 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een
opdracht aan Alva Volta Electrotechniek VOF, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de
opdrachtgever zijn verworpen; een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule
op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen
voorwaarden is hiervoor niet voldoende.
1.5 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de
onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden
nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.
1.6 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Alva Volta Electrotechniek VOF met haar opdrachtgevers te sluiten
overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door
opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever
wordt verstaan een ieder die aan Alva Volta Electrotechniek VOF een opdracht tot reparatie, vervanging of dien aard stelt, en
aanverwanten zaken wenst te laten verstrekken, van Alva Volta Electrotechniek VOF wenst te kopen of koopt en/of door Alva Volta
Electrotechniek wenst te laten inbouwen of laat inbouwen of repareren, dan wel enige overeenkomst van andere aard met Alva
Volta Electrotechniek wenst te sluiten of sluit.
1.7 Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, die afwijken van
deze voorwaarden binden Alva Volta Electrotechniek VOF slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
1.8 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt een bericht per E-mail –vooropgesteld dat deze Email
met een zgn. niet automatisch verzonden ‘reply’ is bevestigd- hieraan gelijkgesteld.

2. OFFERTES

2.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Alva Volta Electrotechniek VOF is eerst
gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
2.2 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs; de
daadwerkelijk door Alva Volta Electrotechniek VOF gewerkte uren en de daadwerkelijk door Alva Volta Electrotechniek VOF gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
2.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
2.4 Alle door Alva Volta Electrotechniek VOF opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., verpakkings-, koeriers- en verzendkosten en/of
andere op de goederen en/of diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, onvoorziene externe kosten daaronder begrepen, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.5 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.
2.6 Ten aanzien van alle aangeboden goederen gelden, naast hetgeen daaromtrent in de offerte, catalogi en brochures staat
vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties; met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances
in de opgegeven kleuren van goederen. Geringe afwijkingen van de in de offerte, catalogi en brochures voorkomende
afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van
zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
2.7 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging,
worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Alva Volta Electrotechniek VOF gerechtigd zijn om sinds de totstandkoming van de
overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van grondstofprijzen, lonen, sociale
werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, evenals verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en
belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor Alva Volta Electrotechniek VOF kostenverhogend zijn, aan de
opdrachtgever door te berekenen, in welk geval opdrachtgever in geval van consumentenkoop het recht heeft de overeenkomst te
annuleren onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan Alva Volta Electrotechniek VOF te voldoen.
2.8 Eventuele montage of installatiewerkzaamheden zijn in de opgegeven prijzen inbegrepen, tenzij ander vermeld.
2.9 De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een
algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins
afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in
de technische en esthetische uitvoering van de artikelen, verplichten Alva Volta Electrotechniek VOF niet tot enige vergoeding en
geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling van de geleverde goederen te weigeren.
2.10 Bij installatiewerkzaamheden zijn ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgave van maten en gewichten zo nauwkeurig
mogelijk, doch niet absoluut bindend; kleine onvermijdelijke verschillen bij de uitvoering kunnen Alva Volta Electrotechniek VOF op
geen enkele wijze worden tegengeworpen. De uitvoering zal geschieden in de normale werktijden

3. OPDRACHTEN

3.1 Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever. Alva Volta Electrotechniek VOF is eerst gebonden door verzending van de
opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Alva Volta Electrotechniek VOF kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.2 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten
door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Alva Volta Electrotechniek VOF ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling, per Email of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever,
tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Alva Volta Electrotechniek VOF zijn bevestigd.
3.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Alva Volta Electrotechniek VOF alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van ontwerp, tekening, calculatie, voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden. Indien Alva Volta Electrotechniek VOF dat wenst, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schaden.
3.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever
aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden
opdrachtgever extra in rekening gebracht.
3.5 Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden Alva Volta Electrotechniek VOF eerst na
schriftelijke acceptatie.
3.6 Alva Volta Electrotechniek VOF behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

4. LEVERINGEN/UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1 In het geval van levering van materialen door de opdrachtgever is Alva Volta Electrotechniek VOF, behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Alva Volta Electrotechniek VOF, niet aansprakelijk voor het ontbreken van voldoende hoeveelheid in de toegezonden kisten, dozen of pakken.
4.2 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan
worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval
moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk “betaling”.
4.3 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Alva Volta Electrotechniek VOF, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en
ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.
4.4 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden
bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft Alva Volta Electrotechniek VOF enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Alva Volta Electrotechniek VOF bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en dit door Alva Volta Electrotechniek VOF schriftelijk is bevestigd.
4.5 Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voorzover het te verwerken of in te bouwen materiaal, alsmede de voor
de uitvoering van de opdracht benodigde tekeningen en gegevens, op de overeengekomen tijd bij Alva Volta Electrotechniek VOF
wordt afgeleverd en de door opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn
verricht. Indien ten gevolge van niet tijdige levering/uitvoering van werk door opdrachtgever de opdracht slechts kan worden
uitgevoerd door inschakeling van extratransport, overwerk, spoedbestelling e.d., zal Alva Volta Electrotechniek VOF daartoe, zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane kosten voor rekening van opdrachtgever komen. Bij niet tijdige levering door de opdrachtgever is Alva Volta Electrotechniek VOF gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen. Controle op tijdige levering van het te verwerken of in te bouwen materiaal, alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde tekeningen en gegevens, dient door opdrachtgever te geschieden.
4.6 Alle leveringstijden worden door Alva Volta Electrotechniek VOF steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De
leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van Alva Volta
Electrotechniek eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt.
Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal
opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.
4.7 Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de
overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan
schriftelijk aan Alva Volta Electrotechniek VOF kennis geeft, onverminderd het recht van Alva Volta Electrotechniek VOF om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende goederen alsnog te leveren. Opdrachtgever kan vorderen dat
Alva Volta Electrotechniek VOF omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.
4.8 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Alva Volta Electrotechniek VOF voortvloeiende verplichting
niet stipt nakomt, heeft Alva Volta Electrotechniek VOF het recht de nakoming van alle verplichtingen tegenover de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding.
Hetgeen door opdrachtgever aan Alva Volta Electrotechniek VOF verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.
4.9 Ten onrechte aan Alva Volta Electrotechniek VOF geretourneerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van
opdrachtgever; eventuele vervoers- en/of opslagkosten komen voor zijn rekening.
4.10 Alva Volta Electrotechniek VOF is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen
daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van Alva
Volta Electrotechniek een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
4.11 Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes
maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan met door of namens Alva Volta
Electrotechniek bij of voor opdrachtgever te werk gesteld personeel, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van
€ 1.000,–, voor elke overtreding, per week dat de overtreding voortduurt.
4.12 Indien Alva Volta Electrotechniek VOF goederen, materialen van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die
goederen, materialen onder zich te houden totdat alle kosten die Alva Volta Electrotechniek VOF gemaakt heeft ter uitvoering van
opdrachten van diezelfde opdrachtgever -ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen en materialen van de opdrachtgever- geheel door opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Alva Volta Electrotechniek VOF ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.
4.13 Alva Volta Electrotechniek VOF verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren,
doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.
4.14 Indien tijdens de uitvoering van een door Alva Volta Electrotechniek VOF aangenomen opdracht blijkt, dat ten gevolge van aan
Alva Volta Electrotechniek VOF onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Alva Volta
Electrotechniek het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten
gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de
opdrachtgever gehouden is de door Alva Volta Electrotechniek VOF reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te
vergoeden.

5. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

5.1 Indien de voortgang in de uitvoering van een opdracht door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende
wordt vertraagd, kan door Alva Volta Electrotechniek VOF een deel van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte evenals de voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten worden gefactureerd op de termijnen waarop, indien geen vertraging zou zijn opgetreden, zou zijn gefactureerd. Mochten deze termijnen niet van te voren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal het vorenbedoelde kunnen worden gefactureerd onmiddellijk na het verstrijken van de voor de uitvoering van de opdracht in kwestie normaliter benodigde tijd.
5.2 De met Alva Volta Electrotechniek VOF overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
5.3 Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten,
overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting
van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatiebedrijven, gebrek aan brandstof, brand,
machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren
onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan Alva Volta
Electrotechniek door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of
halffabricaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk
maken) ontslaan Alva Volta Electrotechniek VOF van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.
5.4 Ingeval van overmacht zal Alva Volta Electrotechniek VOF daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, in welk
geval opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren,
echter met de verplichting Alva Volta Electrotechniek VOF het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

6. KLACHTEN EN GARANTIE

6.1 Het indienen van klachten is slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. Alva Volta
Electrotechniek is niet aansprakelijk voor druk , schrijf en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen
en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of
prospectussen geldt de uitleg van Alva Volta Electrotechniek VOF als bindend.
6.2 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd,
moeten onmiddellijk na constatering aan Alva Volta Electrotechniek VOF worden gemeld, terwijl de be- of verwerking onverwijld
dient te worden gestaakt en/of het gebruik zoveel mogelijk dient te worden beperkt.
6.3 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
6.4 Opdrachtgever zal alle door Alva Volta Electrotechniek VOF voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door Alva Volta Electrotechniek VOF in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.
6.5 Indien Alva Volta Electrotechniek VOF een gebrek aan de geleverde prestatie aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken prestatie kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen
korting op de overeengekomen prijs te verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de opdrachtgever op verzoek van Alva Volta
Electrotechniek de ondeugdelijk bevonden goederen franco aan haar retourneren.
6.6 Bij herlevering zal rekening worden gehouden met het profijt dat de opdrachtgever inmiddels van het geleverde heeft gehad en zal daarvoor een billijke vergoeding aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
6.7 Alva Volta Electrotechniek VOF aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.
6.8 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Alva Volta Electrotechniek VOF niet; met name zal Alva Volta
Electrotechniek in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade of gevolgschade, die mocht ontstaan door
niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van de opdracht.
6.9 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten
aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.
6.10 Alva Volta Electrotechniek VOF is nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan Alva Volta Electrotechniek VOF verstrekte garantie. Garantie wordt slechts verleend op het juist functioneren van de geleverde componenten op zich; op de juiste werking van andere componenten die op de geleverde componenten zijn aangesloten en op de wisselwerking hiertussen wordt geen garantie gegeven
6.11 Voor door derden door bemiddeling van Alva Volta Electrotechniek VOF geleverde zaken is Alva Volta Electrotechniek VOF nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de leverancier van de geleverde zaken verstrekte garantie.
6.12 Garantie wordt slechts verleend op apparatuur die volledig aan Alva Volta Electrotechniek VOF is betaald.
6.13 Bij reparatie wordt slechts garantie verleend op de vervangen onderdelen, voorzover de fabrikant van de desbetreffende
onderdelen hierop garantie verleent. Op de reparatie zelf wordt nimmer garantie gegeven.
6.14 Indien Alva Volta Electrotechniek VOF ter voldoening aan haar garantieverplichting onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen haar eigendom.
6.15 De garantie wordt slechts verleend op vertoon van de factuur, welke door opdrachtgever bewaard dient te worden. Alva
Volta Electrotechniek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij verlies van dit document.
6.16 De garantie vervalt indien:
a. de gebruikers en onderhoudsvoorschriften niet nagekomen worden;
b. de opdrachtgever het onderhoud of de reparatie, dan wel de plaatsing of verplaatsing aan derden heeft toevertrouwd, tenzij deze derden hiertoe door Alva Volta Electrotechniek VOF zijn aangesteld;
c. schade aan en/of gebreken in de constructie van de apparatuur zijn ontstaan door schuld, opzet, onachtzaamheid en/of
nalatigheid van de opdrachtgever en/of derden.
6.17 Of een bepaald defect of gebrek onder de termen van de bovenomschreven garantie valt, is uitsluitend ter beoordeling van
Alva Volta Electrotechniek VOF.
6.18 Afwijkingen ten aanzien van de hierboven omschreven garantiebepalingen zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk door
Alva Volta Electrotechniek VOF zijn bevestigd.
6.19 Bij reparatie worden vervangen materialen en/of goederen alleen aan opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze dat
uitdrukkelijk wenst en deze wens voor de reparatie aan Alva Volta Electrotechniek VOF te kennen geeft. In het andere geval worden de materialen eigendom van Alva Volta Electrotechniek VOF, zonder dat opdrachtgever terzake enige vergoeding aan Alva Volta Electrotechniek in rekening kan brengen.
6.20 Opdrachtgever zal nimmer op grond van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen, noch
tijdens, noch na afloop van de garantieperiode.

7. AANSPRAKELIJKHEID (algemeen)

7.1 Alva Volta Electrotechniek VOF draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een
maximum van het bedrag van de door Alva Volta Electrotechniek VOF te verrichten werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.
7.2 Alva Volta Electrotechniek VOF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan het door haar of door haar bemiddeling geleverde.
7.3 In geen geval aanvaardt Alva Volta Electrotechniek VOF aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door onzorgvuldig of
onvoorzichtig gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen van het geleverde of door de ongeschiktheid van het
geleverde voor het doel waarvoor opdrachtgever het heeft aangeschaft en/of gebruikt.
7.4 Opdrachtgever is gehouden Alva Volta Electrotechniek VOF schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Alva Volta Electrotechniek VOF instellen terzake van schade ontstaan door of met het geleverde.
7.5 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen
wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de
overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting.
7.6 Alva Volta Electrotechniek VOF verplicht zich de door opdrachtgever ter verwerking of inbouw geleverde materialen alsmede d van opdrachtgever ontvangen tekeningen/ontwerpen als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voorzover niet door de verzekering gedekt.
7.7 De in de elektronica aanwezige standaard software wordt geleverd “zoals ze is”; Alva Volta Electrotechniek VOF aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door onjuist gebruik of het functioneren van de programmatuur.
7.8 Voor onjuistheden in de opgave van rechten, kosten en onkosten door derden aan Alva Volta Electrotechniek VOF of voor
wijziging daarvan, is Alva Volta Electrotechniek VOF niet aansprakelijk; eventuele (na)vorderingen, welke uit dien hoofde ontstaan,
komen voor rekening van de opdrachtgever.
7.9 Adviezen worden door Alva Volta Electrotechniek VOF naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.
7.10 Alva Volta Electrotechniek VOF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de producent van de geleverde producten
opgegeven (chemische) samenstelling, mate van verontreiniging en stralingsintensiteit, verder gaand dan de door de betrokken
producent aanvaarde aansprakelijkheid.

8. PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID

8.1 Ter voorkoming van onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de door Alva Volta Electrotechniek VOF geleverde producten is
opdrachtgever, indien hij handelt in een beroep of bedrijf en de door Alva Volta Electrotechniek VOF geleverde producten in het kader van zijn bedrijfsuitoefening aan derden verkoopt, verhuurt, least of op andere wijze aan derden ter beschikking stelt, gehouden zijn respectieve wederpartijen een goede en duidelijke productomschrijving en gebruikershandleiding ter beschikking te stellen.
8.2 Indien opdrachtgever de door Alva Volta Electrotechniek VOF geleverde producten niet aan de eindgebruiker ter beschikking stelt, maar aan afnemers als bedoeld in Art. 8.1, is hij gehouden in de overeenkomst(en) met deze afnemer(s) dezelfde bedingen op te nemen, als in dit hoofdstuk zijn vermeld.
8.3 Indien en voorzover Alva Volta Electrotechniek VOF uit hoofde van productaansprakelijkheid zoals bedoeld in de EEG-richtlijn
van 25.07.1985 (PbEG nr. L 210) gehouden is schade te vergoeden onstaan of veroorzaakt door een door haar gefabriceerd,
geleverd of in de EEG geïmporteerd GEBREKKIG PRODUCT, zal zij deze schade in zijn geheel kunnen verhalen op
opdrachtgever, indien deze het gestelde in de artikelen 8.1 en 8.2 niet is nagekomen.
8.4 Indien opdrachtgever wel heeft voldaan aan het gestelde in de Artt. 8.1 en 8.2, dan zal een ieder, Alva Volta Electrotechniek VOF, alsmede iedere volgende leverancier, verhuurder, etc als bedoeld in de Artt 8.1 en 8.2, gehouden zijn een gelijk gedeelte van de schade te vergoeden.
8.5 Indien Alva Volta Electrotechniek VOF uit hoofde van de productaansprakelijkheid wordt aangesproken tot vergoeding van de
gehele schade en Alva Volta Electrotechniek VOF gedwongen wordt deze claim te honoreren, heeft zij overeenkomstig Art. 8.4 een
regres op ieder van de volgende afnemers/leveranciers zoals bedoeld in Artt. 8.1 en 8.2.
8.6 Voor het geval op de tegen Alva Volta Electrotechniek VOF gerichte vordering tot vergoeding van productschade van toepassing is het recht van een EEG-lidstaat die gebruik heeft gemaakt van de limiteringoptie van art. 16 lid 1, van de EEG-richtlijn van 25.07.1985 (PbEG nr. L 210), sluit Alva Volta Electrotechniek VOF, voor het geval een contractspartij uit hoofde van aansprakelijkheid ageert, elke aansprakelijkheid c.q. gehoudenheid tot vergoeding van productschade, die de betreffende limiet te boven gaan, uit.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 De eigendom van de te leveren goederen gaat niettegenstaande de feitelijke aflevering eerst op opdrachtgever over, indien
deze alle navolgende verplichtingen uit alle met Alva Volta Electrotechniek VOF gesloten overeenkomsten is nagekomen:
de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde goederen zelf;
de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Alva Volta Electrotechniek VOF verrichte of te verrichten diensten; eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een)overeenkomst(en).
9.2 Ter zake van de sub 1 van dit hoofdstuk bedoelde goederen behoudt Alva Volta Electrotechniek VOF voor zoveel als mogelijk
is tevens het (mede)eigendomsrecht tot zekerheid van al haar openstaande vorderingen jegens opdrachtgever, indien deze
goederen zijn verwerkt of bewerkt, dan wel anderszins door enig handelen van opdrachtgever bij gebreke van deze betaling aan de eigendom van Alva Volta Electrotechniek VOF zouden worden onttrokken.
9.3 Opdrachtgever wordt tot wederopzegging gemachtigd de geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren, met dien verstande, dat hij op eerste verzoek van Alva Volta Electrotechniek VOF de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen vorderingen aan Alva Volta Electrotechniek VOF zal cederen. Opdrachtgever verleent Alva Volta Electrotechniek VOF reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.
9.4 Op de goederen mogen door opdrachtgever geen pandrechten, van wat voor aard dan ook, worden gevestigd, terwijl de
opdrachtgever evenmin de goederen mag doen strekken tot zekerheid van een vordering van een derde.
9.5 Alva Volta Electrotechniek VOF is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Alva Volta Electrotechniek VOF niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 1.000, voor elke dag, dat hij in gebreke blijft.

10. BETALING

10.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht
gemoeide bedrag naar de mening van Alva Volta Electrotechniek VOF daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q.
vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. Alva Volta Electrotechniek VOF is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen
betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te
verlangen.
10.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen de op de factuur gestelde betalingstermijn, netto contant zonder enige aftrek in
Euro, tenzij anders vermeld.
10.3 Indien in een langere kredietgeving dan vijftien dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt
genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voorzover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.
10.4 Indien kredietgeving ten onrechte wordt genomen, kan door Alva Volta Electrotechniek VOF een bedrag aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
10.5 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Alva Volta Electrotechniek VOF moet maken ter effectuering van
haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
Indien de opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor
Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepaald dat de zaak betrekking heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding tot
betaling van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom
betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW. Indien de
opdrachtgever niet BTW plichtig is geldt zonder meer de verhoging van de incassokosten met BTW.
De geldende tarieven voor incassokosten zijn:
• Minimumtarief € 40,00
• 14% over eerste € 2.500,00
• 10% over volgende € 2.500,00
• 5% over volgende € 5.000,00
• 1% over de volgende € 190.000,00
• 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775.00.
Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf
wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van €75,00.
10.6 Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door Alva Volta Electrotechniek VOF doet uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van Alva Volta Electrotechniek VOF zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan Alva Volta
Electrotechniek cederen. Opdrachtgever verleent Alva Volta Electrotechniek VOF reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.
10.7 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 2 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft Alva Volta Electrotechniek VOF het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door Alva Volta Electrotechniek VOF te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien Alva Volta Electrotechniek VOF aanleiding ziet zulks te verlangen.

11. GESCHILLEN

11.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat dit het geval is.
11.2 Op alle overeenkomsten en transacties van Alva Volta Electrotechniek VOF is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
11.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter.

12. SLOTBEPALINGEN

12.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Alva Volta
Electrotechniek VOF.